छात्रवृत्तिको लागि योग्यता

छात्रवृत्तिमा भाग लिनका लागि आवश्यक सर्तहरू :

क्याम्पसबाट छात्रवृत्ति लिनका लागि निम्नलिखित छात्र–छात्राहरूले मात्र भाग लिन पाउने छन् :

(क) नियमित विद्यार्थीको रूपमा अध्ययनरत,

(ख) अपाङ्ग छात्रवृत्तिका लागि अपाङ्गताको सीमाभित्र परेका अपाङ्गता भएका छात्र–छात्राहरू,

(ग) दलित छात्रवृत्तिका लागि नेपाल सरकारको वर्गीकरणमा परेका दलित छात्र–छात्राहरू,

(घ) जनजाति छात्रवृत्तिका लागि नेपाल सरकारको वर्गीकरणमा परेका जनजाति छात्र–छात्राहरू,

(ङ) आर्थिक रूपले पिछडिएको वर्गको छात्रवृत्ति पाउनको लगि गरिब एवम् आर्थिक रूपले पिछडिएको वर्गका छात्र–छात्राहरू हुनुपर्नेछ । आर्थिक रूपले पिछडिएको भन्नाले स्थानीय निकायबाट आर्थिक रूपले पिछडिएको सिफारिस भएको हुनुपर्नेछ ।