छात्रवृत्ति छनौट प्रक्रिया

छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा निम्नलिखित समूहका छात्र–छात्राहरूलाई छात्रवृत्तिका लागि छनौट गरिनेछ :

जेहेन्दार छात्रवृत्ति :

(क) अध्ययनमा जेहेन्दार छात्र–छात्राहरूलाई यो छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ । जेहेन्दार छात्रवृत्तिका लागि तल (ख) र (ग) को निर्धारित आधारहरू बमोजिम यो छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ ।

(ख) क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने छात्र–छात्राहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्ने जेहेन्दार छात्र–छात्राहरूलाई प्रदान गरिने छ ।

(ग) यस छात्रवृत्ति प्रयोजनका लागि कक्षा ११ र कक्षा १२ वा सो सरहमा एस.एल.सी. वा सो सरहको परीक्षाको प्राप्त प्रतिशतको आधारमा जेहेन्दार छात्र–छात्राहरू छनौट गरिने छ । स्नातक तहमा कक्षा ११ र १२ वा सो सरहको परीक्षाको प्राप्त प्रतिशतको आधारमा स्नातकोत्तर तहमा स्नातक तहको परीक्षाको प्राप्त प्रतिशतको आधारमा जेहेन्दार छात्र–छात्राहरू छनौट गरिनेछ ।

शहिद तथा वेपत्ता परिवार विद्यार्थी सहयोग छात्रवृत्ति :

विभिन्न प्रकारका द्वन्द्वमा शहिद तथा वेपत्ता परिवारका यस क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्र–छात्राहरूलाई क्याम्पसबाट छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ ।

अपाङ्ग छात्रवृत्ति :

(क) अपाङ्गताको वर्गीकरण समेत राखी प्रमाणित गरी आएका अपाङ्गता भएका छात्र–छात्राहरूलाई यो छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ ।

(ख) अपाङ्गताको वर्गीकरण अपाङ्गताको मात्रा अनुसार सरकारबाट (क), (ख), (ग) र (घ) गरी आउनुपर्ने र छात्रवृत्ति दिदा प्राथमिकताको आधारमा दिइने छ ।

दलित छात्रवृत्ति :

नेपाल सरकारको वर्गीकरणमा परेका दलित छात्र–छात्राहरूमध्ये पूर्व योग्यताको योग्यता क्रमको प्राथमिकताको आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ ।

जनजाति छात्रवृत्ति :

नेपाल सरकारको वर्गीकरणमा परेका जनजातिका छात्र–छात्राहरूमध्येबाट अति उपेक्षितदेखि कम उपेक्षित सम्मको प्राथमिकता क्रमको आधारमा छनौट गरी यो छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ ।

आर्थिक रूपमा पिछडिएका वर्गका लागि छात्रवृत्ति :

आर्थिक रूपमा पिछडिएका वर्गका छात्र–छात्राहरूलाई छात्रवृत्तिका लागि छनौट गर्दा आर्थिक रूपमा कमजोर एवम् पिछडिएको हो भनी स्थानीय निकाय (गाविस/नपा) को सिफारिस अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने छ । छनौट गर्दा पूर्व योग्यताको प्रतिशतलाई नै आधार बनाइनेछ ।