छात्रवृत्तिको प्रकार

छात्रवृत्ति कोष अन्तर्गत निम्नलिखित समूहका छात्र–छात्राहरूलाई छनौटका आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ :

(क)    जेहेन्दार छात्रवृत्ति

(ख)    शहिद तथा वेपत्ता परिवार विद्यार्थी सहयोग छात्रवृत्ति

(ग)     दलित

(घ)     अपाङ्ग

(ङ)     पिछडिएका जनजाति

(च)     आर्थिक रूपमा पिछडिएका वर्ग

(छ)     छात्रा छात्रवृत्ति