शुल्क छुट सम्बन्धमा

१)     अपाङ्गता भएका विद्यार्थी : भर्ना र मासिक शुल्कमा ५०% छुट ।

२)     विशिष्ट श्रेणी : भर्ना र मासिक शुल्कमा ७५% छुट ।

३)     प्रथम श्रेणी :

(क) ७० प्रतिशत भन्दामाथि भएमा भर्ना र मासिक शुल्कमा ५०% छुट ।

(ख) ६० देखि ७० प्रतिशत भित्र भएमा भर्ना र मासिक शुल्कमा ३३% छुट ।

४)     वार्षिक परीक्षामा तहगत उच्चतम् अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई रु.३,०००/–

५)     आन्तरिक परीक्षामा तहगत उच्चतम् अङ्क प्राप्त गरी उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीलाई १ महिनाको मासिक शुल्क छुट ।

६)     अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई भर्ना शुल्कमा ५०% छुट ।

७)     राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद तथा कला क्षेत्रमा विशेष योगदान पु¥याएका विद्यार्थीहरूलाई भर्ना तथा मासिक शुल्कमा ५०% छुट ।

८)    लोपोन्मुख, अतिसिमान्तकृत विद्यार्थीलाई भर्ना तथा मासिक शुल्कमा ५०% छुट ।

दोहोरो छात्रवृत्ति उपलब्ध हुनेछैन । जुन बढी छ सो उपलब्ध गराईनेछ ।