2078 BBA 3rd Semester

TU Exams and Results

Aadikavi Bhanubhakta Campus, Damauli

Year: 2077

Level: BBA 3rd sem

Exam Date : 2077/09/20 to 2077/10/04 

Result Date : 2078/033/25

S.N.

Roll No.

Name

S.N.

Roll No.

Name

1.

20815/18

AVISEK SHRESTHA

5

20820/18

SACHINA BHATTARAI

2.

20816/18

BIKRAM ADHIKARI

6

20821/18

SAMUNDRA DHAKAL

3.

20818/18

PRIYANKA SHRESTHA

7

20822/18

SUJATA B K

4

20819/18

PUJA DARAI