Campus Charter
आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस
दमौली, तनहुँ
यस क्याम्पसले प्रदान गर्ने सेवाहरु र सेवा प्रवाह गर्ने प्रकृया
क्याम्पस वडापत्र (Campus Charter)
क्याम्पस समय : कक्षा सञ्चालन बिहान ६:०० बजेदेखि ११:०० बजेसम्म, हिउँदमा बिहान ६:१५ बजेदेखि ११:०० बजेसम्म, प्रशासनिक सेवा विहान ६:०० देखि दिउसो १:०० सम्म, पुस्तकालय बिहान ६:०० देखि साँझ ५:०० बजेसम्म
क्र.सं. प्रदान गरिने सेवाहरु आवश्यक कागजातहरू (सेवाग्राहीले पेश गर्नुपर्ने) सेवाग्राहीले पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया सेवा दिने व्यक्ति तथा शाखा लाग्ने शुल्क वा मूल्य लाग्ने समय
विद्यार्थी भर्ना ~ शैक्षिक योग्यताको लब्धाङ्क पत्रचारित्रिक प्रमाणपत्र
~ २ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो
~ वैयक्तिक विवरण
~ प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन फाराम भर्ने ।
~ प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्ने ।
~ भर्ना हुन चाहेको विषय खुलाई विद्यार्थी परामर्श एकाइबाट सिफारिस हुनुपर्ने ।
~ तोकिएको भर्ना शुल्क बुझाई भर्ना हुने ।
~ लेखा शाखा
~ परीक्षा शाखा
~ सम्बन्धित विभाग
~ विद्यार्थी परामर्श एकाइ
~ कक्षा ११ रु.२८००/-, ३३००/- र ५६००/–(रु ५००/– धरौटी समेत)
~ कक्षा १२ रु.२३००/- रु.२८००, र ५१००/–
~ प्रयोगशाला शुल्क
(वार्षिक) रु.२४००/-, ३०००/- र ३६००/–
~ स्नातक प्रथम वर्ष:रु.३६००, ५०५०
(रु ५००/– धरौटी समेत)
~ स्नातक दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्ष:रु.३१,००,४५५०
~ ICTC प्रति समेष्टर ४०,०००/-
~ प्रयोगात्मक शुल्क
(वार्षिक)४०००/–
स्नातकोत्तर तह प्रथम प्रति सेमेष्टर :
रु ३५,०००/–
स्नातकोत्तर दोस्रो वर्ष :रु.५०००/–
~ भर्ना विलम्ब शुल्क हरेक महिना रु.१००–५००/–
सबै कागजात र प्रकृया पुरा भएमा १५ मिनेटमा
मासिक शिक्षण शुल्क  बुझाउने अन्तिम शुल्क तिरेको तथा भर्ना भएको रसिद ~ शुल्क अभिलेख कार्ड पेश गर्ने ।
~ हरेक महिनाको १० गतेभित्र मासिक शुल्क बुझाउनु पर्ने छ ।
लेखा शाखा ~ उच्च मा.वि.:रु.७००, ९००,१००० र १२००/–
~ स्नातक तह :प्रथम रु. १०००, १२,००, १४,००/
~ द्वितीय/तृतीय, चतुर्थ वर्ष :
रु ८०० (नेपाली, अङ्ग्रेजी, जनसंख्या), गणित १०००, विज्ञान १२००
~ स्नातकोत्तर तह :रु.१०००/–
~ मासिक शुल्कमा अघिल्लो महिनाको शुल्क चालु महिनामा १० गतेभित्र बुझाउनु पर्ने छ ।
५ मिनेट
आन्तरिक परीक्षा   हरेक आन्तरिक परीक्षा सञ्चालक हुनु पूर्व आन्तरिक परीक्षा शुल्क बुझाउनु पर्ने छ । लेखा शाखा प्रत्येक आन्तरिक परीक्षा शुल्क ३००/  
क्याम्पस परिचय पत्र तथा पुस्तकालय कार्ड ~ नयाँ विद्यार्थीको सम्बन्धमा भर्ना भएको प्रमाण (रसिद)
~ १ प्रति पासपोर्ट साइजको रङ्गिन फोटो
~ पुस्तकालयले उपलब्ध गराएको परिचय पत्र आवेदन फाराम भर्ने
पुस्तकालय शाखामा आवश्यक कागजात बुझाउनु पर्ने । ~ पुस्तकालय
~ लेखा/प्रशासन
परिचय पत्र दस्तुर रु.१००/– आवश्यक कागज पुरा भएको २ घण्टा भित्र

छुट / छात्रवृत्ति सुविधा :
प्रथम तथा विशिष्ट श्रेणीमा उतीर्ण, अपाङ्गताका लागि प्रवेश शुल्कमा छुट

छात्रवृत्ति कोषको सीमा भित्र रही निर्धारित कोटाको आधारमा जेहेन्दार, दलित, जनजाति, अािर्थक रुपले पिछडिएको, शहीद तथा वेपत्ता परिवार, सीमान्तकृत आदिलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने ।

(क) छुटका लागि :
श्रेणी प्राप्त गरेको लब्धाङ्क पत्र,
अपाङ्गताको परिचय पत्र
(ख) छात्रवृत्तिका लागि :
योग्यता तथा भर्नाको प्रमाण
~ श्रेणी, अपाङ्गताका आधारमा छुट प्राप्त गर्ने छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिनुपर्ने ।
~ छात्रवृत्ति कोषबाट छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न चाहनेले तोकिएको मितिमा आवेदन गर्ने र अन्तरवार्तामा सहभागी हुने ।
~ प्रशासन शाखा
~ परीक्षा शाखा
~ लेखा शाखा
छात्रवृत्ति दरखास्त दस्तुर रु.१०/– छुटका लागि निवेदन दिएपछि तत्काल छात्रवृत्तिका लागि अन्तरवार्ता पश्चात छनौट प्रकृयामा २ महिना लाग्ने
पुस्तकालय सुविधा क) पुस्तक लिन वा पढन
~ पुस्तकालय कार्ड
~ आफूले पढन चाहेको पुस्तकको विवरण सहितको कागज
ख) पुस्तक १५ दिनका लागि लैजान सकिने त्यसपछि फिर्ता गर्नुपर्ने ।
क) पुस्तक लिन वा पढ्न :
~ पुस्तकालय कार्ड र आवश्यक पुस्तक पत्र पत्रिकाको विवरण पुस्तकालयमा बुझाउने ।
~ पुस्तक फिर्ता नगर्दासम्म कार्ड फिर्ता नपाइने ।
ख) पुस्तक फिर्ता गर्न :
~ पुस्तकालयमा पुस्तक बुझाउने ।
~ पुस्तक ठिक छ छैन पुस्तकालयमा जाँच गराउने ।
~ पुस्तक ठिक भएमा आफ्नो कार्ड फिर्ता लिने ।
~ पुस्तक ठिक नभएमा नियमानुसारको शुल्क पुस्तकालयको सिफारिस अनुसार लेखा शाखामा बुझाउने ।
~ पुस्तकालयमा नियमानुसारको रकम बुझाएको प्रमाण पेश गर्ने र कार्ड फिर्ता लिने ।
पुस्तकालय पुस्तक हराएमा पुस्तकको प्रचलित मूल्य र जरिवाना वापत प्रति पुस्तकको प्रति दिन रु.१/– बुझाउनु पर्ने छ । पुस्तकालयमा सम्वन्धित पुस्तक पत्रिका भएमा तत्काल सेवा उपलव्ध हुने
पुस्तकालय सफाइ (Library Clearance) आफूले पुस्तकालयमा कुनै पुस्तक तथा अन्य सामग्री फिर्ता गर्नु बाँकी छैन भन्ने निवेदन ~ पुस्तकालयबाट Clearance form लिने ।
~ फर्ममा तोकिएको विवरण भरी प्रशासन, लेखा र पुस्तकालयबाट सिफारिस लिने ।
~ धरौटी फिर्ता लिनुपर्ने भएमा क्याम्पस प्रमुख/सहायक क्याम्पस प्रमुखले प्रमाणित गरेको कागज लेखा शाखामा पेश गर्र्ने ।
पुस्तकालय प्रमुख शुल्क नलाग्ने विवरण ठिक भएमा ३० मिनेट लाग्ने
चारित्रिक प्रमाण पत्र लिने ~ तह उत्तीर्ण गरेको ट्रान्स्क्रिप्टको प्रतिलिपि
~ २ प्रति अटो साइजको फोटो
~ यसभन्दा तल्लो तहको चारित्रिक प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
~ प्रमाण पत्र शुल्क तिरेको रसिद
~ पेश गरी सम्बन्धित व्यक्तिले प्रमाण पत्र लिन सक्ने
~ प्रमाणपत्रकोलागि भर्नुपर्ने निवेदन फाराम भरि परीक्षा शाखामा वुझाउने ।
~ उक्त निवेदनका साथ तोकिएको काजगजात समावेश गरी क्याम्पस प्रशासनमा पेश गर्ने ।
~ नियमानुसारको प्रमाणपत्र शुल्क लेखा शाखामा बुझाउने ।
~ प्रशासन शाखा
~ लेखा शाखा
~ परीक्षा शाखा
~ उच्च मा.वि.का लागि रु.१५००/–
~ स्नातक तहका लागि रु.२,०००/–
~ स्नातकोत्तर तहका लागि रु.२,५००/–
~ प्रतिलिपि लिनुपर्दा रु ५००
(वा तोकिए बमोजिम)
आवश्यक कागजात पुगेमा १ घण्टा भित्र
रजिस्ट्रेसन फर्म भर्ने ~ भर्ना भएको प्रमाण
~ सम्बन्धित फर्म भरि बुझाउने
~ अघिल्लो तह उत्तिर्ण गरेको अलग संस्थाको :ष्नचबतष्यल ऋभचतषष्अबतभ को सक्कल, ट्रान्स्क्रिप्ट, चारित्रिक प्रमाण पत्र, नागरिकताको प्रमाण पत्रको फोटोकपी साथै राखी लेखा शाखाबाट तोकिएको फर्म भरी परीक्षा शाखामा बुझाउने ।
~ भर्ना भएको बढीमा २ महिनाभित्र पेश गर्ने ।
~ भर्ना भएको प्रमाण देखाई लेखा शाखाबाट फर्म लिनु पर्ने
~ रजिस्ट्रेशन फाराम भरी परीक्षा शाखामा बुझाउने
~ परीक्षा शाखा
~ लेखा शाखा
तोकिए बमोजिम
(विदेशी बोर्डको भए दोब्बर)
आवश्यक विवरण ठिक भएमा १० मिनेट
१० परीक्षा फर्म भर्ने ~ सम्पूर्ण शुल्क बुझाएको प्रमाण
~ पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो
~ उपस्थिति र आन्तरिक परीक्षामा समावेश भएको भनी क्याम्पसले दिएको प्रमाण
~ नियमानुसारको शुल्क लेखा शाखामा बुझाउनुपर्ने ।
~ परीक्षा शाखाबाट फर्म लिने ।
~ फर्म भर्ने र परीक्षा शाखामा रुजु गराउने ।
~ ठिक भएमा फर्म परीक्षा शाखामा बुझाउने ।
~ परीक्षा शाखा
~ लेखा शाखा
(अभ्यास शिक्षण, प्रयोगात्मक परीक्षा शुल्क, प्रयोगात्मक शुल्क तोकिए बमोजिम) आवश्यक विवरण ठिक भएमा १० मिनेट
११ स्थानान्तरण गर्न  Library Clearance ~ नियमानुसारको शुल्क लेखा शाखामा बुझाउनु पर्ने ।
~ पुस्तकालयबाट Library Clearance गर्नु पर्ने
~ पुस्तकालय शाखा
~ लेखा शाखा
स्थानान्तरण भई जाँदा वा आउँदा स्थानान्तरण शुल्क ५००/वा तोकिए बमोजिम १५ मिनेट
१२ सिफारिस पत्र कस्तो सिफारिस लिन चाहेको हो त्यो विषय ठिक हो भनि पुष्ट्याई गर्ने कागजहरु सहितको निवेदन पत्र ~ सफारिस गराउन चाहेको विवरण खुलाई क्याम्पसले तयार पारेको निवेदन पत्र भरी प्रशासन शाखामा बुझाउने
~ निवेदनको व्यहोरा ठिक छ छैन जाँच गरी प्रशासन शाखाले क्याम्पस प्रमुख समक्ष बुझाउने
~ प्रमुखको आदेश बमोजिम सिफारिस तयार पार्ने
~ प्रशासन शाखा ~ परीक्षा सिफारिस दस्तुर रु.२००/–
~ अन्य सिफारिस दस्तुर रु.१००/–
~ अन्तर्राष्ट्रिय देश, क्षेत्रसँग सम्बन्धित रु.१,०००/–
३० मिनेट
१३ लब्धाङ्क पत्र प्राप्ति परिक्षा प्रवेश पत्र ~ प्रवेश पत्र परीक्षा शाखामा देखाउने
~ बुझिलिएको दस्तखत गरी लब्धाङ्क पत्र बुझ्ने
~ परीक्षा शाखा शुल्क नलाग्ने ५ मिनेट
१४ हल भाडा विवरण खुलेको निवेदन क्याम्पस प्रमुखबाट तोक लगाई लेखामा शुल्क बुझाई प्रशासन शाखामा बुझाउने ~ प्रशासन शाखा ~ सेमिनार हल मल्टिमिडिया सहित प्रतिदिन रु.१०००/, मल्टिमिडिया बाहेक प्रतिदिन रु.५००/–
~ सानो कोठा प्रतिदिन रु.१००/–
~ ठूलो कोठा प्रतिदिन रु. २००/–
५ मिनेट