Bachelors Fee Structure
आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस
दमौली, तनहुँ
स्नातक तह विद्यार्थी शुल्क विवरण ०७५/०७६
तह र संकाय प्रवेश शुल्क क्याम्पस धरौटी भौतिक सहयोग
शुल्क
पुस्तकालय शुल्क स्व.वि.यु.
शुल्क
विद्यार्थी क. कोष परिचय पत्र शुल्क प्रकाशन शुल्क जम्मा मासिक शिक्षण शुल्क विज्ञान
प्रयोगशाला
शिक्षा स्नातक प्रथम (अंग्रेजी) १६०० ५०० ८०० ३५० १०० ५० १०० १०० ३६०० १०००
शिक्षा स्नातक प्रथम (नेपाली) १६०० ५०० ८०० ३५० १०० ५० १०० १०० ३६०० १०००
शिक्षा स्नातक प्रथम (गणित) १६०० ५०० २२५० ३५० १०० ५० १०० १०० ५०५० १२००
शिक्षा स्नातक प्रथम (जनसंख्या) १६०० ५०० ८०० ३५० १०० ५० १०० १०० ३६०० १०००
शिक्षा स्नातक प्रथम (विज्ञान) १६०० ५०० २२५० ३५० १०० ५० १०० १०० ५०५० १४०० ४०००
शिक्षा स्नातक प्रथम (ICTE) ४०००० ४०००० Per Semester
 
शिक्षा स्नातक द्वितीय (अंग्रेजी) १६०० ८०० ३५० १०० ५० १०० १०० ३१०० १०००
शिक्षा स्नातक द्वितीय (नेपाली) १६०० ८०० ३५० १०० ५० १०० १०० ३१०० १०००
शिक्षा स्नातक द्वितीय (गणित) १६०० २२५० ३५० १०० ५० १०० १०० ४५५० १२००
शिक्षा स्नातक द्वितीय (जनसंख्या) १६०० ८०० ३५० १०० ५० १०० १०० ३१०० १०००
शिक्षा स्नातक द्वितीय (विज्ञान) १६०० २२५० ३५० १०० ५० १०० १०० ४५५० १४०० ४०००
 
शिक्षा स्नातक तृतीय (अंग्रेजी) १६०० ८०० ३५० १०० ५० १०० १०० ३१०० ८००
शिक्षा स्नातक तृतीय (नेपाली) १६०० ८०० ३५० १०० ५० १०० १०० ३१०० ८००
शिक्षा स्नातक तृतीय (गणित) १६०० २२५० ३५० १०० ५० १०० १०० ४५५० १०००
शिक्षा स्नातक तृतीय (जनसंख्या) १६०० ८०० ३५० १०० ५० १०० १०० ३१०० ८००
शिक्षा स्नातक तृतीय (विज्ञान) १६०० २२५० ३५० १०० ५० १०० १०० ४५५० १२०० ४०००
 
शिक्षा स्नातक चतुर्थ (अंग्रेजी) १६०० ८०० ३५० १०० ५० १०० १०० ३१०० ८००
शिक्षा स्नातक चतुर्थ (नेपाली) १६०० ८०० ३५० १०० ५० १०० १०० ३१०० ८००
शिक्षा स्नातक चतुर्थ (गणित) १६०० २२५० ३५० १०० ५० १०० १०० ४५५० १०००
शिक्षा स्नातक चतुर्थ (जनसंख्या) १६०० ८०० ३५० १०० ५० १०० १०० ३१०० ८००
शिक्षा स्नातक चतुर्थ (विज्ञान) १६०० २२५० ३५० १०० ५० १०० १०० ४५५० १२०० ४०००
 
व्यवस्थापन स्नातक प्रथम १६०० ५०० ८०० ३५० १०० ५० १०० १०० ३६०० १०००
व्यवस्थापन स्नातक द्वितीय १६०० ८०० ३५० १०० ५० १०० १०० ३१०० ८००
व्यवस्थापन स्नातक तृतीय १६०० ८०० ३५० १०० ५० १०० १०० ३१०० ८००
व्यवस्थापन स्नातक चौथो १६०० ८०० ३५० १०० ५० १०० १०० ३१०० ८००
 
मानविकी स्नातक प्रथम १६०० ५०० ८०० ३५० १०० ५० १०० १०० ३६०० १०००
मानविकी स्नातक द्वितीय १६०० ८०० ३५० १०० ५० १०० १०० ३१०० १०००
मानविकी स्नातक तृतीय १६०० ८०० ३५० १०० ५० १०० १०० ३१०० ८००
 
१) प्रवेश परीक्षा शुल्क ICTE को रु १०००। लाग्नेछ ।
२) स्थानान्तरण शुल्क रु ५००। लाग्नेछ ।
३) चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रतिलिपि शुल्क ५००। लाग्नेछ
४) हरेक समूहको प्रत्येक आन्तरिक परीक्षा शुल्क ३०० लाग्नेछ
५) ल्भ्द्य परीक्षामा ऋन्एब् २.८१ देखि ३.२ सम्म ल्याउनेलाई प्रवेशशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट
६) ल्भ्द्य परीक्षामा ऋन्एब् ३.२१ देखि ३.६ सम्म ल्याउनेलाई प्रवेशशुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट
७) ल्भ्द्य परीक्षामा ऋन्एब् ३.६१ देखि माथि ल्याउनेलाई प्रवेशशुल्कमा १०० प्रतिशत छुट
८) +२ को परीक्षामा प्रतिशतको आधारमा छुट सुविधा पुरानो नियम अनुसार हुनेछ ।
९) अपाङगता भएका विद्यार्थीहरुलाई प्रवेशशुल्क र शिक्षण शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट