Bachelors Fee Structure
आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस
दमौली, तनहुँ
स्नातक तह विद्यार्थी शुल्क विवरण ०७६/०७७
तह र संकाय प्रवेश शुल्क क्याम्पस धरौटी भौतिक सहयोग
शुल्क
पुस्तकालय शुल्क स्व.वि.यु.
शुल्क
विद्यार्थी क. कोष परिचय पत्र शुल्क प्रकाशन शुल्क जम्मा मासिक शिक्षण शुल्क विज्ञान
प्रयोगशाला
शिक्षा स्नातक प्रथम (अंग्रेजी) १६०० ५०० १२०० ३५० १०० ५० १०० १०० ४००० १२००
शिक्षा स्नातक प्रथम (नेपाली) १६०० ५०० १२०० ३५० १०० ५० १०० १०० ४००० १२००
शिक्षा स्नातक प्रथम (गणित) १६०० ५००

२७००

३५० १०० ५० १०० १०० ५५०० १५००
शिक्षा स्नातक प्रथम (जनसंख्या) १६०० ५०० १२०० ३५० १०० ५० १०० १०० ४००० १२००
शिक्षा स्नातक प्रथम (विज्ञान) १६०० ५०० ३२०० ३५० १०० ५० १०० १०० ६००० २००० ५०००
शिक्षा स्नातक (ICTE) ४०००० ४०००० Per Semester
 
शिक्षा स्नातक द्वितीय (अंग्रेजी) १६०० १२०० ३५० १०० ५० १०० १०० ३५०० १२००
शिक्षा स्नातक द्वितीय (नेपाली) १६०० १२०० ३५० १०० ५० १०० १०० ३५०० १२००
शिक्षा स्नातक द्वितीय (गणित) १६०० २७०० ३५० १०० ५० १०० १०० ५००० १५००
शिक्षा स्नातक द्वितीय (जनसंख्या) १६०० १२०० ३५० १०० ५० १०० १०० ३५०० १२००
शिक्षा स्नातक द्वितीय (विज्ञान) १६०० २७०० ३५० १०० ५० १०० १०० ५००० २००० ५०००
 
शिक्षा स्नातक तृतीय (अंग्रेजी) १६०० १२०० ३५० १०० ५० १०० १०० ३५०० १२००
शिक्षा स्नातक तृतीय (नेपाली) १६०० १२०० ३५० १०० ५० १०० १०० ३५०० १२००
शिक्षा स्नातक तृतीय (गणित) १६०० २७०० ३५० १०० ५० १०० १०० ५००० १५००
शिक्षा स्नातक तृतीय (जनसंख्या) १६०० १२०० ३५० १०० ५० १०० १०० ३५०० १२००
शिक्षा स्नातक तृतीय (विज्ञान) १६०० २७०० ३५० १०० ५० १०० १०० ५००० २००० ५०००
 
शिक्षा स्नातक चतुर्थ (अंग्रेजी) १६०० १२०० ३५० १०० ५० १०० १०० ३५०० १२००
शिक्षा स्नातक चतुर्थ (नेपाली) १६०० १२०० ३५० १०० ५० १०० १०० ३५०० १२००
शिक्षा स्नातक चतुर्थ (गणित) १६०० २७०० ३५० १०० ५० १०० १०० ५००० १५००
शिक्षा स्नातक चतुर्थ (जनसंख्या) १६०० १२०० ३५० १०० ५० १०० १०० ३५०० १२००
शिक्षा स्नातक चतुर्थ (विज्ञान) १६०० २७०० ३५० १०० ५० १०० १०० ५००० २००० ५०००
 
व्यवस्थापन स्नातक प्रथम १६०० ५०० १२०० ३५० १०० ५० १०० १०० ४००० १२००
व्यवस्थापन स्नातक द्वितीय १६०० १७०० ३५० १०० ५० १०० १०० ४००० १२००
व्यवस्थापन स्नातक तृतीय १६०० १७०० ३५० १०० ५० १०० १०० ४००० १२००
व्यवस्थापन स्नातक चौथो १६०० १७०० ३५० १०० ५० १०० १०० ४००० १२००

व्यवस्थापन (BBA) ४०००० ४०००० Per Semester
 
मानविकी स्नातक प्रथम १६०० ५०० १२०० ३५० १०० ५० १०० १०० ४००० १२००
मानविकी स्नातक द्वितीय १६०० १७०० ३५० १०० ५० १०० १०० ४००० १२००
मानविकी स्नातक तृतीय १६०० १७०० ३५० १०० ५० १०० १०० ४००० १२००
 
१) प्रवेश परीक्षा शुल्क ICTE को रु १०००। लाग्नेछ ।
२) स्थानान्तरण शुल्क रु ५००। लाग्नेछ ।
३) चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रतिलिपि शुल्क ५००। लाग्नेछ ।
४) हरेक समूहको प्रत्येक आन्तरिक परीक्षा शुल्क ३०० लाग्नेछ ।
५) NEB परीक्षामा CGPA २.८१ देखि ३.२ सम्म ल्याउनेलाई प्रवेशशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट ।
६) NEB परीक्षामा CGPA ३.२१ देखि ३.६ सम्म ल्याउनेलाई प्रवेशशुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट  ।
७) NEB परीक्षामा CGPA ३.६१ देखि माथि ल्याउनेलाई प्रवेशशुल्कमा १०० प्रतिशत छुट ।
८) +२ को परीक्षामा प्रतिशतको आधारमा छुट सुविधा पुरानो नियम अनुसार हुनेछ ।
९) अपाङगता भएका विद्यार्थीहरुलाई प्रवेशशुल्क र शिक्षण शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट ।