गणपुरक संख्या नपुगेका कारण यस आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसको २०७९ साल भदौ १८ गते वोलाइएको साधारण सभा बैठक स्थगन भएकाले २०७९ भदौ १९ गते दिनको ३:०० बजे उक्त बैठक पुनः आवह्वान गरएिकोले उपस्थितिका लागी सम्बधित सबैकोलाई सुचित गरिन्छ।
Click here to Downlaod