प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा वि.स. २०७७ सालको कक्षा ११ को नियमित, ग्रेड वृद्धि एवं आंशिक विद्यार्थीहरुको वार्षिक परीक्षा यहि २०७७ कार्तिक  १९ गते दिउँसो १ बजेदेखि शुरू हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबै परीक्षार्थीहरुलाई सूचित गरिन्छ ।
समय तालिका
     परीक्षा सञ्चालन समयस् दिवा समय १.०० बजेदेखि ४.०० बजेसम्म ।

क्र.सं.

मिति विषय

 

२०७७/०७/१९

COMPULSORY ENGLISH (002)

 

२०७७/०७/२१

PHYSICS (110)

 INTRODUCTION TO EDUCATION (134)

 SOCIOLOGY (172)

 ECONOMIC (126)

 

२०७७/०७/२३

BIOLOGY (114)

COMPUTER SCIENCE (130)

BUSINESS STUDY (328)

OPT. ENGLISH (120)

OPT. NEPALI (132)

BIOLOGY EDUCATION (194)

 

२०७७/०७/२५

LINGUISTICS (180)

PHYSICS EDUCATION (192)

POPULATION EDUCATION (146)

ACCOUNTANCY (124)

MATHEMATICS (116)

 

२०७७/०७/२६

COMPULSORY NEPALI (003)

 

२०७७/०७/२७

CHEMISTRY (112)

INSTRUCTIONAL PEDAGOGY (136)

 

द्रष्टब्य ः (क) तोकिएको परीक्षा कार्यक्रम अनुसार परीक्षामा अनुपस्थित हुने परीक्षार्थीका लागि पुनः अर्को व्यवस्था गरिने छैन ।
         (ख) परीक्षाको लािग चाहिने ग्राफ पेपर, चार्ट, गोश्वरा भौचर, बैक नगदी किताब जस्ता सामग्रीहरु परीक्षार्थी स्वयम्ले ल्याउनु पर्नेछ ।
       (ग) द्यष्ययिनथ विषयको परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुले द्ययतबलथ र श्यययिनथ विषयको लागि छुट्टाछुट्टै उत्तरपुस्तिका प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
       (घ) परीक्षामा मोबाइल फोन, स्मार्ट घडी लगायत अन्य इलेक्टोनिक्स डिभाईस लैजान निषेध गरिएको छ ।

Click here to Downlaod